Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Явор Боянов Саръев, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Явор Боянов Саръев на тема: "Българоезичните мюсюлмани в Западна Тракия през втората половина на ХХ в." за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Нова и най-нова обща история: Съвременна балканска история" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: чл. кор. проф. дин Иван Илчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: