Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Яна Стефанова Берова, Исторически факултет

Аудитория № 40, Южно крило, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Яна Стефанова Берова на тема: “Идентичности на границата. Чами и помаци в националните политики на балканските държави” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Джени Маджаров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: