Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Виолета Константинова Манолова, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат, Северно крило

Публична защита на дисертационния труд на Станислава Димитрова Момчилова на тема: "Езикови и религиозни малцинства в Южна Италия и Сицилия под властта на нормани и Щауфени ср. XI−ср. XIII в." за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Средновековна обща история" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Красимира Гагова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: