Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ваня Николова Рачева, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Ваня Николова Рачева тема: „Покровителство, автономия, суверенитет – политическата култура на възрожденския елит от първата половина на ХІХ в.“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност История на България – История на Българското възраждане в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Надя Манолова-Николова

 

Автореферат

Рецензии

Становища