Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ваня Николова Петрова, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Предачество и тъкачество в Севернобалканската област през бронзовата епоха и ранножелязната епоха (ІІІ–І хилядолетие пр. Хр.)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Археология" (Праистория) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Георгиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: