Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Валентина Недялкова Неделчева, Исторически факултет

Зала № 2 на Ректората

 

Публична защита на дисертационния труд на Валентина Недялкова Неделчева на тема: "Идентичност на българите в Босилеград и Димитровград през ХХІ век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Джени Маджаров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: