Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Тонка Михайлова Костадинова, Исторически факултет

Конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Външна политика на Обединена Германия (1990 – 1998 г.)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Нова и съвременна история" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д.и.н. Драгомир Драганов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: