Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Тервел Жечков Попов, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: Българската държавна традиция в земите на север от Долен Дунав (Влашка низина, Молдова и Бесарабия) от края на ХІІ до края на ХV в. за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност История на България – История на средновековна България в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Н. Николов

 

Автореферат

Рецензии

Становища