Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Татяна Митева Кънчева-Русева, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Класификация на накитите от халколита в днешните български земи – ареалана културата Коджадермен-Гумелнница-Караново VІ“ за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Стара история (Халколит) в професионално направление 2.2 История и археология. Задочна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Георгиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: