Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Светослав Валериев Маноилов, Исторически факултет

Зала 1 на Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Руският консерватизъм през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век" за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Нова и съвременна история" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовeн докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Дарина Григорова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: