Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Страхил Валентинов Панайотов, Исторически факултет

Конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Таблички с дръжка ("амулетни таблички") от Двуречието" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Стара история" в професионално направление 2.2. История и археология. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Председател на научното жури: доц. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: