Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Стоян Росенов Шиваров, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Стоян Росенов Шиваров на тема: „Българите в Мала Азия 1800–1914 г. Идентичност, демографски аспекти, миграция” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност История на България – История на Българското възраждане в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митев

Автореферат

Рецензии

Становища