Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Стойна Георгиева Вахдат, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Стойна Георгиева Вахдат на тема: „Турското икономическо „чудо“ и възможните сценарии на стопанските отношения между ЕС и Турция (2002 - 2020 г.)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност „Съвременна балканска история – Социална история“ в професионално направление 2.2. История и археология. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгения Калинова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: