Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Стефан Енев Колев, Исторически факултет

Заседална зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Градски светци - патрони в Далмация през Средновековието" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по специалност Средновековна обща история (История на Средиземноморието V-ХІ в.) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Красимира Гагова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: