Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Станислав Николов Боянов, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: Институции и архиви в Източна Румелия (1878-1885)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност "Архивистика и документалистика” в професионално направление 2.2 История и археология. Свободен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Валери Колев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: