Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Сашка Божкова Бизеранова, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Между живота и смъртта: погребални и поменални обичайни практики при българи и власи във Видинско за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Свободна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Веселин Тепавичаров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: