Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Росен Ивов Гацин, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Росен Ивов Гацин на тема: "Демони и демонизация (края на ХIX - началото на ХХ в.). По материали от Северозападна България" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (етнология –традиционна култура). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Джени Маджаров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: