Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Полина Пенкова Цокова, Исторически факултет

Аудитория 35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Регионалната политика на българската държава в Благоевградски, Смолянски и Кърджалийски окръг 60-те и 70-те години на ХХ век)” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "История на България" (Съвременна българска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита

Председател на научното жури: доц. д-р Евгения Калинова

 

Автореферат

 

Рецензии

 

Становища