Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Пламен Димитров Петров, Исторически факултет

Зала № 35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Каспийските перспективи на европейската енергийна сигурност" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Нова и съвременна история“ в професионално направление 2.2 История и археология. Свободен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Искра Баева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: