Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Петя Андреева Андреева, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Празници в Римската провинция Тракия І-ІІІ в. за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Археология (Антична археология)“ в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Рабаджиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: