Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Петър Карамфилов Зарев, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Петър Карамфилов Зарев на тема: "Рефлексивен модел на учителя за социокултурна компетентност" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Джени Маждаров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: