Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Паулина Тотева Андонова, Исторически факултет

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Аскери чифлиците в българското пространство. Софийската каза през ХVІ – началото на ХІХ в. за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България – История на българските земи ХV-ХVІІ в. в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митев

 

Автореферат

Рецензии

Становища