Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Патриция Александрова Черкезова, Исторически факултет

Аудитория № 35, Ректорат, Южно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: Развитие на правната уредба на интелектуалната собственост в ЕС (Права върху патенти, марки и промишлени дизайни) за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Нова и съвременна история" в професионално направление 2.2 История и археология. Докторантка на самостоятелна подготовка като стипендиант на Институт "Диалог Европа". Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Емил Марков

 

Автореферат

Рецензии

Становища