Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Николай Илиев Иванов, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: Френските католически училища в Османската империя (1835-1923)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност "Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Социална история)” в професионално направление 2.2 История и археология. Свободен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: