Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Найден Любомиров Прахов, Исторически факултет

Аудитория "Проф. Богдан Филов" (41А), Ректорат, Южно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Интердисциплинарни методи при реконструиране на палеоландшафта и създаване на прогнозни модели за идентифициране на археологически обекти под вода” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Методи в Археологията” в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на Научното жури: проф. д-р Антон Попов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: