Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Надежда Любомирова Сярова, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Надежда Любомирова Сярова на тема: „В сърцето на Империята на Турчина. Османският двор и структурите на системата кул през погледа на друговереца християнин (италиански и италианоезични автори за историята на Османската империя през XVI век)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Средновековна обща история – Средновековна балканска история /История на Балканите и Европа 14-16 век/" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д.и.н. Христо Матанов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: