Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Надежда Йорданова Жечкова, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Надежда Йорданова Жечкова на тема: "Политическа култура на българските турци (края на ХХ и началото на ХХI век)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгения Калинова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: