Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Надежда Георгиева Тодорова, Исторически факултет

Аудитория № 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Керамичните комплекси от финала на Халколита в Родопите и долината на р. Места”, за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Археология (Археология – Праистория), в Професионално направление 2.2 История и археология. Докторант на самостоятелна подгтовка.

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Георгиева

 

Автореферат

Рецензeнти

Автори на становища