Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Милена Димитрова Райчева, Исторически факултет

Аудитория "Проф. Богдан Филов" (41А), Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Императорският култ в провинция Тракия” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Археология (Антична археология) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова

 

 

Автореферат

Рецензии

Становища