Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Михаил Ивайлов Симов, Исторически факултет

Заседателна зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Михаил Ивайлов Симов на тема: "Руското разузнаване и информационните мрежи на Русия на Балканите, 1856-1878 г." за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Русия и Балканите през XIX в." в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Митев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: