Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Мария Георгиева Баръмова, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Дунав в европейско-османските отношения, 1396-1566 г. Геополитически, стратегически и военни аспекти" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност „Средновековна обща история“ (Балканска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д.и.н. Иван Първев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: