Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Любомир Трайчов Коцев, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Любомир Трайчов Коцев на тема: "Модернизация на българското село през социализма /етноложко проучване по материали от Софийско/" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мира Маркова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: