Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Любомир Цветанов Кръстев, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Любомир Цветанов Кръстев на тема: "Наполеон Бонапарт в британското обществено мнение, 1796 - 1815 г." за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Нова и съвременна история - Нова история" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Борислав Гаврилов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: