Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Лили Грозданова Грозданова, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност " за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Стара история" в професионално направление 2.2 История и археология. Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Петър Делев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: