Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Крум Красимиров Златков, Исторически факултет

35 ауд., Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Крум Красимиров Златков на тема: „Българо-виетнамски взаимоотношения 1950-1989 г.“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност "История на България – Съвременна българска история" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Искра Баева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: