Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Кремена Кирилова Йорданова, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат, Северно крило

 

Публична защита на дисертационния труд на Кремена Кирилова Йорданова на тема: "Субкултурата на футболните запалянковци в България /края на ХХ – началото на ХХІ век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мира Маркова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: