Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Константин Валериев Голев, Исторически факултет

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Причини за куманските миграции на Балканите” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Средновековна обща история (Средновековна балканска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Николов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: