Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Кирил Валентинов Младенов, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Асирийският цар Асархадон (681 - 669 г. пр.Хр.)" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по специалност "Стара история" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Диляна Ботева-Боянова

 

Автореферат
Рецензии:

Становища: