Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Калин Михайлов Маджаров, Исторически факултет

Ауд. "Проф. Богдан Филов" (41А), Ректорат, Южно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: Некрополите като извор за културното развитие на Североизточна Тракия в периода VІ–ІІІ в. пр. Хр.“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Археология (Антична археология)“ в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Рабаджиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: