Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Иванка Тодорова Славова, Исторически факултет

Аудитория "Проф. Богдан Филов" (41А), Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Археоботанични изследвания като източник на данни за палеосреда, палеодиета и ползване на растенията в ритуален контекст от антични обекти в днешна Югоизточна България” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Археология (Методи в археологията) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д.-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

Рецензии

Становища