Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ивайло Валентинов Найденов, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането)” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност История на България – История на Българското възраждане в професионално направление 2.2. История и археология. Задочен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Надя Манолова-Николова

 

Автореферат

Рецензии

Становища