Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ивайло Марков Лозанов, Исторически факултет

аудитория 41А, Ректорат, Южно крило

 

Публична защита на дисертационния труд на Ивайло Марков Лозанов на тема: "Град и територия в Югоизточна Тракия: 148 г. пр. Хр. – 46 г." за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Класическа археология" в професионално направление 2.2 История и археология. Свободен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: