Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ива Йосифова Венкова, Исторически факултет

Аудитория № 35, Южно крило, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд Ива Йосифова Венкова на тема: "Основни аспекти на икономическите и политическите отношения Япония – ЕО/ЕС" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Нова и съвременна история" в професионално направление 2.2 История и археология. Докторантка на самостоятелна форма на обучение. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Искра Баева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: