Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ирина Константинова Якимова, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат

Защита на докторска дисертация на тема: “Външнополитическата преориентация на България 1985 – 1991 г.” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България – Съвременна българска история в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Искра Баева

 

Автореферат

Рецензии

Становища