Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Христо Цветолюбов Нушев, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Христо Цветолюбов Нушев на тема:Присъединяването на България към Европейския съюз, според докуменитте от Архива на Министерството на външните работи за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Архивистика в професионално направление 2.2 История и археология. Докторант на самостоятелна подготовка към "Диалог Европа".

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Грозев

 

Автореферат

Рецензии

Становища