Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Христо Анастасов Беров, Исторически факултет

Конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Балканската държава и балканският индустриалец: Социално-икономически профили на модернизацията и индустриализацията по примера на Сърбия и България (1878-1912)” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Съвременна балканска история в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Веселин Янчев

 

Автореферат

Рецензии

Становища: