Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Христина Руменова Михайлова, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Протестите в Източния блок през 50-те – 80-те години на XX век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност "Съвременна история” в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Грозев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: