Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Георги Василев Богданов, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Георги Василев Богданов на тема: "Етнопсихологически аспекти на социално-образователните функции на Фейсбук у нас /2008-2013 г./" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Веселин Тепавичаров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: