Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Джени Стоянова Иванова, Исторически факултет

Аудитория 35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Османската историопис за политическата обстановка в българските земи през втората половина на ХVІІ в. (Според съчиненията на Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Мехмед паша)“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по специалност Документалистика, архивистика, палеография, вкл. историография и източникознание (Историография) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Елка Дроснева

 

Автореферат

 

Рецензии

 

Становища