Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Доротея Валентинова Михова, Исторически факултет

Конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Концепциите за справедливост (iustitia) и равенство (aequitas), и понятието “корупция” (corruptio) в римското право (IV в. пр. н.е. - VI в.): Leges Sumptuariae; Leges de Pecuniis Repetundis; Leges de Ambitu; Leges Barbarorum за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Стара история“ в професионално направление 2.2 История и археология. Свободна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д.и.н. Диляна Ботева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: